Privacy Statement

Privacy Statement

John Doornik Casting BV gevestigd aan de Veemarkt 142 1019 DE Amsterdam, met KvK 34126311 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.johndoornikcasting.com. Veemarkt 142 1019 DE Amsterdam 020421722

Gabin Huijsman is de Functionaris Gegevensbescherming van John Doornik Casting BV. Zij is te bereiken via gabin@johndoornikcasting.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

John Doornik Casting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s en castingfilms
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een je in te schrijven via onze website, in correspondentie op een casting en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

John Doornik Casting BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras/afkomst, i.v.m. opdrachten kan hiernaar gevraagd worden.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gabin@johndoornikcasting.com dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN) dit geldt alleen in het geval van opdracht en bij wettelijke grondslag

John Doornik Casting BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De afhandeling van jouw betaling of verloning
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om je uit te nodigen voor castings of om je voor te stellen aan een van onze klanten (zoals maar niet gelimiteerd tot productiemaatschappijen en/of reclamebureaus).
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

John Doornik Casting BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van John Doornik Casting BV) tussen zit. De gegevens zijn alleen door de medewerkers van John Doornik Casting BV zichtbaar en hebben wij nodig om je op de juiste wijze te presenteren aan onze klant en voor de administratieve afhandeling van een opdracht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

John Doornik Casting BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onbepaalde tijd voor onze administratie en het actief aanwezig zijn in ons bestand. Wil je niet meer actief in ons bestand staan, ben je zelf ter allertijden gerechtigd om dit te stoppen en wij zullen je gegevens dan verwijderen uit ons zoeksysteem. Dit doe je door een mail te sturen naar gabin@johndoornikcasting.com onder vermelding uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

John Doornik Casting BV zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. John Doornik Casting BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

John Doornik Casting BV gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door John Doornik Casting BV en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gabin@johndoornikcasting.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

John Doornik Casting BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via gabin@johndoornikcasting.com.