Disclaimer

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze worden op verzoek toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nederlands recht is exclusief van toepassing.