Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

JDC is gevestigd in Amsterdam en staat bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 34126311. Het bedrijf wordt hierna ‘JDC’ genoemd.

Artikel 1: Algemeen

 • Indien een (boekings)overeenkomst tot stand komt tussen een opdrachtgever en acteurs, actrices, specials of talenten  verder Talent(en), gelden in alle gevallen onderstaande voorwaarden en prevaleren deze voorwaarden ook indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Door inschrijving bij JDC gaat het Talent akkoord met de onderhavige Algemene Voorwaarden van JDC en heeft talent JDC gemachtigd om talent voor te stellen aan opdrachtgevers voor deelname aan optredens. Tevens heeft talent JDC reeds nu vooralsdan bij uitsluiting gemachtigd om voor financiële afwikkeling te zorgen van opdrachten uitgevoerd door talent en eventuele daaruitvoortvloeiende (extra) gebruiksrechten. JDC doet dit uitsluitend op haar projecten en fungeert nooit als exclusieve bemiddelaar. Als de acteur een agent heeft, zal deze hiervoor zorgdragen en speelt JDC geen rol.
 • Wij benaderen onze Talenten voor opdrachten telefonisch, per mail en SMS. Door inschrijving bij John Doornik Casting gaat Talent akkoord met de benadering d.m.v groepsmails en SMS’en. Tevens gaat talent akkoord met verwerking n.a.w. gegevens, castingfoto’s en  specifieke gegevens/kenmerken in onze database, welke van belang zijn voor het casten van een talent.

 Artikel 2: Boekingen

 • De boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het Talent. Het Talent verbindt zich tot het verlenen van enkele diensten op een bepaalde “boekingsdatum” en het afstaan van de genoemde publicatierechten voor een bepaalde tijd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich tot de betaling voor verleende diensten door Talent en JDC. Deze komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich via JDC met het Talent verbindt (boeking). Tot afname van deze diensten en overdracht van publicatierechten wordt een bedrag overeengekomen. De tarieven worden door de Talenten in overleg met JDC vastgesteld.
 • Boekingsovereenkomst: Indien talent mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door JDC voorgelegd aanbod voor een optreden ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen talent en de door JDC genoemde opdrachtgever. Daardoor verbindt talent zich niet alleen jegens JDC maar ook jegens de door JDC genoemde opdrachtgever om het optreden ook daadwerkelijk uit te voeren op de tijd, plaats en wijze zoals besproken en voor de overeengekomen beloning.
 • Doordat talent mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door JDC voorgelegd aanbod voor overdracht van (extra) gebruiksrechten ontstaat een (eventueel auteurs-/portretrechtelijke rechtelijke) overeenkomst over ( extra) gebruik van beeld- of geluidsmateriaal tussen talent en opdrachtgever
 • Tijdens de looptijd van een contract kan het talent geen reclame maken voor concurrerende producten/diensten. Dit gaat om alle vormen van reclameuitingen ook internet, fotografie o.i.d. Ook concurrerende campagnes uit het verleden dienen afgelopen te zijn.
 • Talent verandert in de tijd tussen de casting en de shoot niets aan het uiterlijk

Artikel 3: het juist en volledig uitvoeren van de opdracht

 • Talent is verplicht de opdracht zoals overeengekomen volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de volledige duur van het optreden.
 • Indien het talent de overeenkomst met de opdrachtgever, die al dan niet door tussenkomst van JDC tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt of zich in negatieve zin over de opdrachtgever uitlaat, kan JDC niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die daaruit voor de opdrachtgever mocht voortvloeien, behalve voor opzet en grove schuld.
 • Talenten verplichten zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de (overeengekomen) werkzaamheden voor een bedrag van tenminste 1 miljoen Euro. Talenten verplichten zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten/ongevallen tijdens de werkzaamheden en indien nodig een reisverzekering af te sluiten.
 • JDC is noch jegens Talenten, noch jegens opdrachtgever en derden aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van op weg van en/of naar de opnameplaats en tijdens de opnamen

Artikel 4: Annulering

 • Indien opdrachtgever een boeking van een Talent wenst te annuleren, dan geldt dat dit voor in Nederland woonachtige Talenten meer dan 36 uur voor aanvang van de opdracht schriftelijk dient te gebeuren. In dat geval zijn er geen kosten verbonden aan de annulering.

 Artikel 5: Betalingen

 • JDC factureert de opdrachtgever namens het Talent. De opdrachtgever dient, binnen 45 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag overgemaakt te hebben op de rekening van JDC.
 • Een zelfstandig ondernemend acteur in bezit van een geldige ‘VAR winst uit onderneming acteur of actrice’ kan een deugdelijke factuur sturen met kopie geldig paspoort en VAR WUO. In alle andere gevallen zullen de bedragen worden verloond via een uitbetalingsservice voor talenten. Deze zal belastingen lasten en premies inhouden op de bruto bruto bedragen. Verloningskosten zijn voor de acteur.
 • Acteur zal zelf zorgdragen voor aangifte loonbelasting en sociale premies. Voor het geval dat op enig moment toch mocht komen vast te staan dat JDC ten aanzien van de Acteur een inhoudings- c.q. afdrachtplicht heeft voor loonbelasting en/ of sociale premies, vrijwaart de Acteur JDC hierbij voor dergelijke aanspraken, met inbegrip van eventuele ter zake verschuldigde verhogingen en rente.
 • JDC is uitsluitend en pas als een opdrachtgever de aan een talent toekomende beloning aan JDC heeft betaald verplicht om tot uitbetaling aan talent over te gaan. JDC kan nimmer worden aangesproken voor aan haar om wat voor reden ook door opdrachtgevers niet of niet volledig betaalde beloningen.
 • Het te factureren bedrag is als volgt opgebouwd:

–              Talentfee

–              De agencyfee te weten 20% over de talentfee

–              De BTW over het totaal

 • De totale reiskosten, die worden berekend op basis van tweede klas openbaar vervoer, of op basis van de geldende ANWB-tarieven voor het gebruik van de eigen auto, worden vanaf het punt van vertrek tot aan de werkplek doorberekend aan opdrachtgever, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Alle in dit artikel genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.

Artikel 6: Aansprakelijkheid JDC

 • JDC wordt nimmer opdrachtgever of werkgever van talent, noch is JDC ooit aansprakelijk te stellen voor enige nalatigheid of niet nakoming van de kant van opdrachtgevers. Tussen talent en JDC ontstaat door acceptatie van een opdracht door talent geen andere rechtsverhouding dan die welke in deze algemene voorwaarden geregeld wordt.
 • Indien het Talent enige bepaling van of verbintenis voortvloeiende uit de overeenkomst (incl. Eventueel toepasselijke VEA Voorwaarden) met de opdrachtgever, die al dan niet door tussenkomst van JDC tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt of zich in negatieve zin over de opdrachtgever uitlaat, kan JDC niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die daaruit voor de opdrachtgever mocht voortvloeien. Het Talent vrijwaart JDC voor eventuele aanspraken van derden (waaronder ook de opdrachtgever) als gevolg van het niet nakomen van enige bepaling in het contract en/of de Vea voorwaarden dan wel de Algemene voorwaarden van JDC.
 •  Onder geen enkele omstandigheid, behoudens opzet, is in afwijking tot wat in het Burgerlijk Wetboek is gesteld ten aanzien van aansprakelijkheid voortvloeiend uit een overeenkomst JDC aansprakelijk voor meer dan het totaal van de berekende agency fee
 •  JDC is noch jegens Talenten, noch jegens opdrachtgever en derden aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van op weg van en/of naar de opnameplaats en tijdens de opnamen.
 • Arbeidsongeschiktheid van het Talent alsmede alle andere omstandigheden die voor het Talent overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor JDC.
 • JDC accepteert nimmer aansprakelijkheid voor gevolgschade of immateriële schade.
 • De Acteur is zelf geheel verantwoordelijk voor zijn/haar eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (voor een bedrag van tenminste 1 miljoen Euro), zorgverzekering, ongevallenverzekering en eventuele reisverzekering. JDC is noch jegens talenten noch jegens opdrachtgever en derden aansprakelijk.

Artikel 7: Oneigenlijk gebruik

 • Indien opdrachtgever op enigerlei wijze met derden afspraken maakt voor wat betreft het gebruik van het in bovenstaande voorwaarden genoemd (foto-,film-, en/of video) materiaal zonder JDC te raadplegen zal JDC in contact treden met de opdrachtgever over het oneigenlijke gebruik. JDC kan echter niet aansprakelijk gehouden worden voor het oneigenlijk gebruik door de opdrachtgever en/of door derden. Ook als de opdrachtgever en/of derden zonder toestemming gebruik maken/maakten van het materiaal tijdens of nadat de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is geëindigd, is JDC niet aansprakelijk te stellen.

 Artikel 8: Materiaalgebruik

 • JDC behoudt zich het recht voor foto-, film- en/of videomateriaal, waarop Talenten staan afgebeeld te verspreiden onder haar potentiële opdrachtgevers. Ook heeft JDC het recht dit materiaal ter promotie van Talenten openbaar te maken via de eigen internetsite of via publicaties voor potentiële opdrachtgevers.

Artikel 9: Geschillenregeling

 • Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met de door JDC gedane werkzaamheden en/of verleende diensten zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behoudens anders luidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.